İHRACAT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE TANIMLARI;

Ticari Faturalar

Satılan bir malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve  toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesi olan ticari faturalar, üzerinde maliye kaşesi veya noter tasdiki ile ihracatçı tarafından düzenlenmektedir. Fatura, ithalatçı ülkenin isteğine bağlı olarak da, Ticaret Odası’nca onaylanmaktadır.
 

Proforma Fatura

Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatının, özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden bir teklifname niteliğindeki faturadır.


Orijinal Fatura

Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen orijinal fatura,satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğuna dair kesin karine oluşturan bir belgedir. İhracat ve ithalatta, gümrük işlemlerinin yapılması ve vergilerin hesaplanması için orijinal fatura gerekmektedir. Orijinal fatura, ihracatçı tarafından banka aracılığı ile ithalatçıya gönderilmektedir.


Konsolosluk Faturası

Bu belge,  yabancı bir ülkeye sevk edilen malların menşeinin belirlenmesi için malın gönderileceği ülke konsolosluğu tarafından onaylanmaktadır.


Navlun Faturası

Navlun, CF veya CIF satışta satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya navlun faturası denmektedir. Akreditif, mal bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa, konşimento ve diğer sevk belgesi üzerinde “navlunu ödenmiştir” kaydının bulunması gerekmektedir.  


Sigorta Belgesi

CIF  veya CI teslim şekline göre yapılan ihracatta söz konusu olmaktadır. İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır.Bu şekilde ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.


Koli Müfredat Listesi

İhraç edilecek malların miktarları, fiyatları ve konteynırların ihtiva ettiği ambalajların adetlerini belirten listedir. Koliye ait faturaya sığmayacak kadar kapsamlı bilgiler bu listeye dökülmektedir. Gümrüklerce ve hasar halinde sigorta şirketlerince talep edilmektedir. 


Çeki Listesi

Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval vs.ağırlığı içermektedir. Gümrük idarelerince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.


Eşyanın Ordinosu

Konşimentolarda yazılı malların kısım kısım veya tamamen çekilebilmesi için hazırlanan emir ve talimattır.


Konşimento

Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malın taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir. Bu belge ile yük üzerinde taşıma hizmetlerinden  doğan yükümlülük ve sorumluluklar taşıyana geçmektedir.


Helal Belgesi

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgedir. Bu belge, müftülüklerce düzenlenmektedir.


Radyasyon Belgesi

Radyasyon Belgesi, tarım ürünlerinin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlayan belgedir.  İthalatçı, belirli bir ağırlıktaki tarım ürününde belirli bir radyasyon derecesinden fazlasını kabul etmeyeceğini ihracatçıya bildirerek Radyasyon Belgesi talep edebilir. Bu belgeyi düzenlemekle yetkili kuruluş Atom Enerjisi Komisyonu’dur.


Dolaşım Belgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi

AB ülkelerine yapılan sanayi ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir. İhracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından vize edilmektedir ve ithalatçıya gümrük indiriminden yararlanma hakkı vermektedir. Bağlı olunan Oda’dan temin edilebilen bu belge, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Oda’ca onaylanıp vizesi yapılmak üzere ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmektedir.. 

Belge düzenlenen ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Malta


Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası

Sık sık ATR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan, eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren, vergi ve gümrük mevzuatı ile ciddi ya da mükerrer suç işlememiş olan, gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan özel ve tüzel kişilerin Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilen “ Onaylanmış İhracatçı” yetkisi ile düzenlemiş oldukları dolaşım sertifikasıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Sertifikası düzenleme yetkisinden yararlanmak isteyen özel ve tüzel kişilerin müracaat formunu doldurarak Gümrük Müsteşarlığı’na başvurmaları gerekmektedir.


EUR.1 Belgesi

Türkiye ile EFTA ülkeleri arasında mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşması gereği, EFTA üyesi ülkelere (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn Prensliği) yapılan ihracatta aranan belgedir.     

Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir-çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri) parafe ettiği Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı ürünlerin, AB’ye yönelik tarım ürünlerinin ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler menşeli ürünlerin ihracatında EUR-1 Belgesi’nin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belge, Odalarca düzenlenmekte ve çıkış gümrüklerince vize edilmektedir.


A.T.A Karnesi

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan teminat yerine geçen belgedir. Geçerlilik süreleri verildikleri tarihten itibaren 1 yıl olan ATA karneleri Odalardan dilekçe, teminat mektubu, taahhütname, yetki belgesi, imza sirkülerinin fotokopisi ve ihraç edilecek malların cinsi, adedi ve birim fiyatının belirtildiği genel bir listenin ibrazı ile temin edilerek kullanıldıktan sonra Oda’ya iade edilmektedir. Bitkiler, temizlik malzemeleri, gıda maddeleri, broşürler gibi eşya ve hediye edilen, atılan, bozulan ve dış ülkelerde kullanılan tüketim malzemeleri ile halen satışı yapılan veya satışa arz edilen eşyalar için ATA Karnesi düzenlenmemektedir.


TIR Karnesi

TIR sisteminde  taşıma yapan firmaların Odalardan temin edebilecekleri TIR karneleri, araçlardaki malların gümrük teminatını sağlayan belgelerdir. Taşıma işlemlerinin tamamlanmasının ardından TIR karneleri Oda’ya verilmektedir. 


Menşe Şahadetnamesi /  Özel Menşe Şahadetnamesi

İhracatçının  bağlı bulunduğu Oda tarafından tasdik edilen ve ihraç konusu malın menşeini (imal edildiği veya üretildiği ülkeyi) gösteren belgedir.      

Genelleştirilmiş Preferanslar(Tercihler) Sistemi kapsamındaki ülkelerin uyguladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için bu kapsamdaki ülkelere yapılan ihracatta özel bir menşe şahadetnamesi (Form-A) düzenlenmesi gerekmektedir.

Belge düzenlenen ülkeler: ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Tataristan, Türkmenistan, Ukrayna ve Moldovya.


Arap Boykot Listesi’nde Yer Almadığına Dair Belge

Arap ülkelerine ihracat yapacak olan firmaların Arap Boykot Listesi’nde  yer almadıklarına dair bir belge almak için Ticaret Odası’na başvurmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucu firmanın Arap ülkelerince boykot edilen ihracatçı firmalar arasında yer almadığının belirlenmesini takiben hazırlanan belge Oda tarafından onaylanmaktadır.

İhracat sırasında ibrazı istenen faturanın tasdikinde ise, faturanın arkasına ihracatçı firmanın Arap Boykot Listesi’nde yer almadığını belirten kaşe basılmaktadır.


Sağlık Sertifikası

İhraç konusu  malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatında ise Hayvanların Orijin ve Veteriner Sertifikası söz konusu olmaktadır. Belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Tarım İl Müdürlüğü) ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.          


Analiz Raporu

Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli bir rapordur. Genelde üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanmaktadır. 


Standardizasyon Kontrol Belgesi

İhraç  konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edilebilecek nitelikte olduklarını göstermek bakımından Dış Ticaret Müsteşarlığı, Taşra Teşkilatı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarından Kontrol Belgesi’nin temini gerekmektedir. Bu belgenin, ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur.  


Borsa Tescil Beyannamesi

Borsaya Kote Edilmiş Mallar Listesi’nde bulunup ihracı yapılacak tarım ürünlerinden gelir vergisi tevkifatının yapılmasını teminen çıkış beyannamelerinin gümrükçe tescilinden önce. aranmaktadır.


Diğer Belgeler

Orman ürünleri için üretim yerinden verilmiş acenta veya kumanya belgesi, ihracı ilgili kurumların iznine tabi ürünlerde izin belgesi gibi.

 


   İhracat işlemleri ile ilgili belgeler ve süreç hakkında öğrenmek istediğiniz herşey için bize ulaşınız...

Hacialibey Mh. Çelik Sok. Sakarya İşhanı Kat: 2 No: 25 ESKİŞEHİR
+9 0222 230 8325 - +9 0532 556 4877 - +9 0222 230 8328
halilmercan@hmlojistik.com - www.hmlojistik.com
Altınes Facebook
Altınes Twitter
Altınes Google+
Altınes İntsagram
Copyright 2021 . HM Lojistik ve Gümrük Danışmalığı - Gizlilik Sözleşmesi
MYPROG.NET